Program Studiów

Naczelnym paradygmatem nauczania na Informatyce Stosowanej jest solidne opanowanie podstaw, zarówno programowania jak i wiedzy z zakresy nauk matematyczno-przyrodnicznych. Kolejne kursy programowania są integralną częścią systemowego rozwiązania mającego na celu nauczenie samodzielnego rozwiązywania problemów z użyciem komputera. Ponadto, opierając się na dotychczasowych doświadczeniach w prowadzeniu kierunku Informatyka na Wydziale Matematyki Fizyki i Chemii, nowo utworzona Informatyka Stosowana zawiera co najmniej dwa profile kształcenia.
Pierwszy z nich jest specjalnością najbardziej zintegrowaną z prowadzonymi badaniami i technologiami wykorzystywanymi w badaniach z zakresu nauk ścisłych. Szczególny nacisk jest położony na samodzielne rozwiązywanie problemów informatycznych i inżynieryjnych, w tym na ich klasyfikację pod kątem złożoności, możliwych metod rozwiązania i implementację rozwiązań. Komplementarnie do klasycznego podejścia, w którym dużą wagę przywiązuje do programowania tzw. front-endu absolwenci tej specjalności będą biegli w tworzeniu algorytmów back-endów. Studenci rozwiązują problemy oparte na realnych zagadnieniach związane z przetwarzaniem danych, analizą obrazu, modelowaniem komputerowym czy algorytmami optymalizacji. Istotną rolę odgrywa umiejętność wykorzystania technologii wbudowanych.

Należy podkreślić, że konieczność zachowania dużych możliwości adaptacyjnych do dynamicznie zmieniających się potrzeb rynku pracy a także oczekiwań studentów, skłoniła do zastąpienia systemu z góry ustalonych specjalizacji systemem tworzącym dużą pulę przedmiotów do wyboru. Ich zakres tematyczny, jest dostosowywany do bieżącej potrzeby – wynikającej m.in. z intensywnej współpracy z otoczeniem. W efekcie poza starannym wykształceniem w zakresie podstaw student uzyskuje w czasie toku studiów interesujące dla niego a jednocześnie atrakcyjne na rynku pracy umiejętności i wiedzę dostosowane do aktualnych trendów.
Drugi będzie profilem kontynuującym tradycyjny profil z kierunku dotychczas prowadzonego przez Wydział MFiCh. Środek ciężkości jest położony w tym przypadku na technologie sieciowe i bazy danych w zastosowaniach do informatyzacji zarządzania przedsiębiorstwem oraz komputerowego wspomagania produkcji. Dlatego w ramach zajęć na kierunku Informatyka Stosowana istotny blok programowy stanowią nowoczesne technologie bazodanowe i sieciowe oraz zagadnienia i narzędzia analityki biznesowej. Student oprócz przyswojenia wiedzy z przedmiotów podstawowych, takich jak systemy operacyjne, sieci komputerowe i bazy danych, nabędzie umiejętności praktycznych w szerokim zakresie zagadnień specjalistycznych, wśród których należy wymienić projektowanie i administrację baz i hurtowni danych, sieci komputerowych i systemów operacyjnych, eksplorację danych w systemach transakcyjnych i analitycznych, narzędzia analityki biznesowej jako element współczesnych systemów zarządzania przedsiębiorstwem. Wsparciem planowanych działań dydaktycznych jest intensyfikacja naszej wieloletniej współpracy w zakresie kształcenia z wiodącymi firmami, które wnoszą istotny wkład w rozwój technologii informatycznych. W ramach korporacyjnych programów edukacyjnych, takich jak Oracle Academy: Advanced Computer Science i Cisco Academy, dajemy studentom możliwość poznawania profesjonalnych urządzeń i oprogramowania oraz zdobycia pierwszych certyfikatów zawodowych honorowanych na całym świecie, które ułatwią im wejście na rynek pracy.